Župa i svetište

Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća po svojoj službi su: župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika laika. Članovi vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše dvadeset članova te oni koji su to po službi: aktivni svećenici, redovnice, katehisti. Veći dio članova biraju ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže ordinariju na odobrenje pa se vijeće konstituira odobrenjem ordinarija. Mandat traje pet godina. Predsjednik vijeća je župnik koji saziva sjednice vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i član vijeća povjeren od župnika. Sjednice vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće. Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

TAJNIK: Zlatko Šušnjić